Sunday, November 02, 2008

அறிந்தும் அறியாமலும்:


எதையும் அறியாதபோது உன்னை அறிந்தேன் இன்று எல்லாம் அறிந்து புரிந்த பின்னரும் நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்பதை அறியாமலிறுக்கிறேன் !

No comments:

Blog Archive